Глаголы

активизировать
аннулировать
атаковать
баламутить
баловаться
бегать
бежать
бездельничать
беседовать
беспокоиться
бить (ударить)
благодарить
блестеть
болеть
брать
бросить
брызнуть
будить
быть
варить
вести
веселить
видеть
возвращаться
возражать
встречать, встречаться
входить
выбирать
выезжать
выступать (с речью)
выходить
гладить
говорить
гореть
грустить
гулять
давать
дарить
делать
делить
держать
довести
договориться
дышать
есть’
ехать
жалеть
жаловаться
жарить
ждать
жить
забывать
загорать
заканчивать
закрывать
знакомиться
знать
играть
идти
извинить
иметь
именовать
искать
исправить
копать
кашлять
класть
купаться
кусать
ласкать
лежать
лететь
лечить
лечь
любить
мазать
марать
менять
мириться
множить
молиться
молоть
мочь
мутить
мыслить
набрать (воды)
находить
начинать
носить (вещи)
нуждаться
нюхать
обвалиться
обеспечить (необходимым)
обещать
обидеть
обмануть
обнимать (ся)
обозначить
объявить
ограбить
одеваться
окружить
окунуть
опаздывать
осматривать
отдыхать
открывать
отступить
ощутить
падать (с высоты)
петь
печалиться
пинать
писать
платить
показывать
покупать
помогать
приглашать
приезжать
принимать (подарок)
приносить
приходить
продавать
просить
работать
радоваться
разбивать
развернуть
развязать
разговаривать
разнести
раскрыть (преступление)
рассказать
расстроить
сажать
сверкать (молния)
сверлить
светиться
свистеть
сеять
слушать
собирать
стоять
строить
сыпаться
танцевать
терять
ткать
убить
уходить
уволить (с работы)
угнать
уговорить
ударить
украсить
ходить
хотеть
хранить
цвести
целиться
чинить (что-л.)
читать
чувствовать
швырять
шипеть
шить
шуметь
шутить
щипать
щIэгъэхуэбжьэн
къутэжын (зэгурыIуэныгъэр)
ебгъэрыкIуэн
къызэщIэгъэстын
къуейщIеин
къэжыхьын
жэн
Iуэхуншэн
уэршэрын
гузэвэн
еуэн
фIыщIэ хуэщIын
цIуун
узын (сымэджэн)
къэщтэн
хыфIэдзэн
теутхэн
къэгъэушын
щыIэн (хъун)
гъэвэн
шэн
зэш тегъэун
лъагъун
гъэзэжын
арэзы мыхъун
хуэзэн, зэхуэзэн
щIыхьэн
къыхэхын
къыдэкIын
къэпсэлъэн
(къы)щIэкIын
ету тедзэн
псэлъэн
(мафIэм) исын
нэщхъеин
къэкIухьын
етын
етын (тыгъэ хуэщIын)
щIын
гуэшын
Iыгъын
нэшэсын (нэгъэсын)
зэгурыIуэн
бэуэн
шхэн
кIуэн (къэкIухьын)
гущIэгъу хуэщIын
тхьэусыхэн
гъэжьэн
ежьэн (пэплъэн)
псэун
щыгъупщэн
дыгъэм зегъэжьэн
ухын
зэхуэщIын
зэрыцIыхун
щIэн
джэгун
кIуэн
хуэгъэгъун
иIэн
цIэ фIэщын
(къэ)лъыхъуэн
зэгъэзэхуэжын
къэтIын
псчэн
гъэтIылъын (телъхьэн)
зыгъэпскIын
едзэкъэн
едэхэщIэн
щылъын
лъэтэн
еIэзэн
гъуэлъын
фIыуэ лъагъун
цIэлэн
уцIэпIын
хъуэжын
зэкIужын
гъэбэгъуэн
тхьэ елъэIун
хьэжын
лъэкIын
гъэутхъуэн
гупсысэн
игъэхъуэн (из щIын)
къэгъуэтын
щIэдзэн
хьын (къехьэкIын)
хуэныкъуэн
епэмын
къыгуэун
зыхуей хуэгъэзэн
къэгъэгугъэн
(и) жагъуэ щIын
къэгъэпцIэн
IэплIэ (зэ)хуэщIын
къыхэгъэщын
хъыбар гъэIун
хъунщIэн
зыхуэпэн
къэухъуреихьын
щIэгъэмбрыуэн
къыкIэрыхун
къэплъыхьын
зыгъэпсэхун
къыIухын
къикIуэтын
зыхэщIэн (псэкIэ)
ехуэхын
уэрэд жыIэн
нэщхъеин
елъэпэуэн
тхэн
пщIэ щIэтын
гъэлъэгъуэн
къэщэхун
дэIэпыкъун
егъэблэгъэн
къэкIуэн
къеIыхын (тыгъэ)
къэхьын
къэкIуэн
щэн
елъэIун
лэжьэн
гуфIэн
къутэн
зэкIуэцIыхын
къэтIэтэн
псэлъэн
зэбгрыхын
къыщIэгъэщын
къэIуэтэжын
зэIыгъэхьэн
гъэтIысын
хъуэпскIын
убруун
блэн
фиин
сэн (хэсэн)
едэIуэн
къэщыпын (зэхуэхьэсын)
щытын
ухуэн
щэщэн
къэфэн
гъэкIуэдын
зэIущэн
укIын
IукIын
IугъэкIын (лэжьапIэм)
ехужьэн
къэгъэдэIуэн
еуэн
гъэдэхэн
кIуэн
хуеин
хъумэн
гъэгъэн
егъэпщэн
щIыжын (зэгъэпэщыжын)
еджэн
зыхэщIэн
Iудзын
щхъыщхъын
дын
Iэуэлъэуэн
гушыIэн
пIэскIуэн
тщагахуабжáн
кутажы́н (загурыууаны́гар)
ебгарык’уáн
къызатщагасты́н
куейтщеи́н
кажыхы́н
жáн
охуншáн
уаршары́н
гузавáн
еуáн
ффы́тща хуатщы́н
цуýн
узы́н (сымаджáн)
кащтáн
хыффадзáн
теутхáн
кагаушы́н
щыáн (хýн)
гавáн
шáн
зáш тегаýн
тльагýн
газажы́н
аразы́ мыхýн
хуазáн, захуазáн
тщыхáн
кыхахы́н
кыдачы́н
капсальáн
(кы)тщачы́н
етý тедзáн
псальáн
(мáффам) исы́н
нащхеи́н
как’ухы́н
еты́н
еты́н (ты́га хуатщы́н)
тщы́н
гуашы́н
игы́н
нашасы́н (нагасы́н)
загурыóн
бауáн
шхáн
к’уáн (как’ухы́н)
гутщáгу хуатщы́н
тхаусыхáн
гажáн
ежáн (папльáн)
псаýн
щыгупщáн
ды́гам зегажáн
ухы́н
захуатщы́н
зарыцыхýн
тщáн
джагýн
к’уáн
хуагагýн
иáн
цá ффащы́н
(ка)тльыхуáн
загазахуажы́н
катты́н
псчáн
гаттыльы́н (тельхáн)
зыгапсчы́н
едзакáн
едахатщáн
щыльы́н
тльатáн
еазáн
гуальы́н
ффы́уа льагýн
цалáн
уцаппы́н
хуажы́н
зак’ужы́н
габагуáн
тхá ельауýн
хажы́н
тльачы́н
гаутхуáн
гупсысáн
игахуáн (и́з тщы́н)
кагуаты́н
тщадзáн
хы́н (кехачы́н)
хуаныкуáн
епамы́н
кыгуаýн
зыхуéй хуагазáн
кагагугáн
(и) жáгуа тщы́н
кагапцáн
áптла (за)хуатщы́н
кыхагащы́н
хыбáр гауýн
хунтщáн
зыхуапáн
каухуреихы́н
тщагамбрыуáн
кычарыхýн
капльыхы́н
зыгапсахýн
кыуухы́н
кик’уаты́н
зыхатщáн (псáча)
ехуахы́н
уарáд жы́áн
нащхеи́н
ельапауáн
тхáн
птщá тщаты́н
гальагуáн
кащахýн
даапыкýн
егаблагáн
как’уáн
кеихы́н (ты́га)
кахы́н
как’уáн
щáн
етльауýн
лажáн
гуффáн
кутáн
зак’уацыхы́н
каттатáн
псальáн
забгрыхы́н
кытщагащы́н
каууатажы́н
заигахáн
гаттысы́н
хуапсчы́н
убруýн
блáн
фии́н
сáн (хаса́н)
едаууáн
кащыпы́н (захуахасы́н)
щыты́н
ухуáн
щащáн
кафáн
гак’уады́н
заущáн
учы́н
уучы́н
угачы́н (лажáппам)
ехужáн
кагадаууáн
еуáн
гадахáн
к’уáн
хуеи́н
хумáн
гагáн
егапщáн
тщыжы́н (загапащыжы́н)
еджáн
зыхатщáн
удзы́н
щхыщхы́н
ды́н
ауальауáн
гушыáн
ппаск’уáн