Шырыкъу зыщыгъ джэду — Кот в сапогах

Шырыкъу зыщыгъ джэду

Еуэрэ-еуэрэт, жи: щхьэлтет гуэрым къуищ иIэти, езыр щылIэм, къахуигъэнаращ – щхьэлыр, зы шыд, зы джэдуухъу.

Адэ щIэиныр зэшхэм езыр-езыру зэдагуэшыжащ, суди нотариуси къыхамыгъэIэбэу – хагъэIэбамэ абыхэм зыIурадзэнут зэшхэм къахуэна мылъку тIэкIур. Нэхъыжьым щхьэлыр лъос; курытым – шыдыр. Къэнэжар джэдурати, ар нэхъыщIэм къыхуонэ.

ТхьэмыщкIэр куэдрэ иринэщхъеящ щIэиным щыщ афIэкIа къызэрылъымысам.

— Си къуэшитIым я шхыныр хьэлэлу къалэжьыфынущ,-жиIэрт абы.- Сэ, джэдур сшхыжрэ и фэр Iэлъэ сщIыжа нэужь, къысхуэнэжыр сыт? Шхын щхьэкIэ сылIэн хуей хъунущ.

Джэдум ар зэхихащ, ауэ зыкъригъэщIакъым: Iэдэбу, егупсысауэ къэпсэлъащ:

— Умыгузавэ, зиусхьэн,-жиIэри.- Мыдэ зы къэп къызэт, шырыкъуитI схуегъэщI, мэзым кърищыпкIухь хъуну – мис итIанэ плъагъунщ щIэиным ухэнарэ ухэмынарэ!

Езы джэдур зей дыдэм ищIэртэкъым абы жиIэр уи фIэщ пщIы хъунрэ мыхъунрэ, ауэ абы фIыуэ ищIэжырт, дзыгъуэ щещэкIэ, а бзаджэм хъуагъэщагъэу къыкъуэкIыр: и кIэбдзыр зыгуэрым фIигъанэрэ зыкъригъэлэлэхыу е хьэжыгъэм хэпщхьэрэ лIагъафэ зытригъауэу… Хэт ищIэрэ, и нэм щынэсам деж, ар къызэрыпщхьэпэжынур.

Джэдур зыщIэупщIа псори къыщыIэрыхьэм, шырыкъуитIыр псынщIэу зылъитIагъэщ, зигъэщIагъуэу тепкIэжри, къэпыр и дамэм едзэкIарэ къэпщхьэпсыр езым фIалъэкIэ иIыгъыу, ежьащ зыщIамыгъэхьэ мэзым кIуэну – абы тхьэкIумэкIыхь щIэзт. Къэпым илът хуэнщIейрэ тхьэкIумэкIыхь къэбыстэрэ.

Джэдур удзыпцIэм хэгъуалъхьэщ аби, лIауэ фэ зытригъауэри, пэплъэу щIидзащ тхьэкIумэкIыхь делэ – бзаджагъэрэ щIэпхъэджагъэу дунейм щызекIуэр зымыгъэунэхуа насыпыншэ гуэр и къэпым къихьэным – абы илъ IэфIхэм зыгуэр къамышэнкIэ Iэмал иIэтэкъым.

Куэдрэ зыримыгъажьэу къэсащ апхуэдэ насыпыншэри – ар щIалэ дыдэрэ жыIэзыфIэщу тхьэкIумэкIыхь делэжь цIыкIути, занщIэу и къэпым къипкIащ.

Джэдум зимыIэжьэу къэпыщхьэр щхьэщепхыкIыжри, тхьэкIумэкIыхьыр пIэтIауэ – лъэкъуауэу ирехьэжьэ.

Абы иужькIэ джэдур, и къуентхъым иригушхуэу, уардэ унэм макIуэри, королым деж щIагъэхьэну мэлъаIуэ.

Йоуэри, щIашэ ар королым и пэшым.

Джэдум пщIэшхуэ хэлъу зи щIыхь иным щхьэщэ хуещIри мэуэ жреIэ:

— Си тепщэ,- жи,- мы тхьэкIумэкIыхьыр маркиз де Къэрэбас (а цIэр иджыпсту къыхуигупсысауэ арат и зиусхьэным) и мэзым къыщаубыдащ. Си зиусхьэным унафэ къысхуищIащ мы тыгъэр мащIэми, уи пащхьэм щызгъэтIылъыну.

— Уи зиусхьэным тхьэигъэпсэу тхужеIэж,- жи королми. – Куэду ди гуапэ зэрыхъуари гурыгъэIуэж.

Махуэ тIущ докIри, джэдур губгъуэм макIуэри, гуэдзым зыхегъапщкIуэр аби, и къэпыщхьэ гуэрыр етIатэ.

Мы зэм абы и хъым ныбгъуитI къохьэ. Джэдум къэпыщхьэр занщIэу епхэжри, тIури королым хуехь.

Королым ахэри и гуапэу Iех аби, джэдуми тыгъэ къыхуащIыну блыгущIэтхэм яжреIэ.

Апхуэдэу кIуащ мазитI мазищ хуэдиз. Джэдум мызэ-мытIэу королым ло-чыцI къыхуихьурэ къритащ, мыр зиусхьэн маркиз де Къэрэбас щакIуэм къыщиукIащ, жриIэурэ.

Ауэрэ зэгуэр джэдум къещIэ королыр каретэкIэ нэгузегъэужь псыIуфэм кIуэну зигъэхьэзыру. Королым игъусэнут ипхъури – мы дунейм нэхъ принцессэ дахэ дыдэу тетыр.

— Чэнджэщэгъу сыпхуэхъу хъун? – йоупщI джэдур и зиусхьэным. – Хъунумэ, насыпыр уи пащхьэ илъщ, уемылъэпауэ. Уэ пщIэн хуейр зы закъуэщ,-сэ жыхуэсIэ псым зыгъэпскIакIуэ кIуэ. Адрейр сэ си Iуэхущ.

Маркиз де Къэрэбасым, зыри къыгурымыIуэ пэтми, джэдум къыжриIа псори, хьэуэ хэмылъу, егъэзащIэ.

Арати, абы зигъэпскIыу псым здыхэсым, королым и каретэр псы Iуфэм къыIуохьэ.

Джэдур цIытхъытхъыу ма;э абы деж, и Тхьэ къызэрихькIэ кIийуэ:

— Уэихь,-жи,-псынщIэу мыдэ фыкъажэ, псынщIэу: маркиз де Къэрэбас псым ехь!

Королым а кIий макъыр щызэхихым, каретэбжэр къыIуех: апхуэдизрэ ло-чыцI къыхуэзыхьа джэдур къыщицIыхужым, занщIэу и плъырхэр игъэкIуащ маркиз де Къэрэбас къыхахыжыну.

Маркиз тхьэмыщкIэр псым къыхахыжыху, мыдкIэ джэдум королым пцIы хуеупс: зиусхьэным зыщигъэпскIым, и щыгъыныр къанэ щымыIэу ядыгъуащ, жеIэри. (Ауэ, пэжыр жыпIэмэ, езы бзаджэжь цIыкIум и фIалъитIымкIэ мывэ щIагъым щIигъэпщкIуауэ арат).

Королым пIалъэ химылъхьэу блыгущIэтхэм яжреIэ пащтыхь гардеробым нэхъ фащэфIу дэлъыр маркиз де Къэрэбас къыхуагъэсыну.

Фащэр маркизым хуэхъуу икIи къекIуу къыщIэкIащ, ар езыр и дахагъэкIи и къуданагъэкIи дэни щытехуэ жыхуаIэм хуэдэти, зыкъыщихуапэм, нэхъ бжьыфIэж хъуащ; принцессэр абы щыIуплъэм, езым фIэфI дыдэм хуэдэу къилъытащ.

Маркиз де Къэрэбасым королыпхъум Iэдэбу икIи гуапэу щыхуеплъэкIым, тIуми лъагъуныгъэшхуэ зэхуащIащ.

И адэми игу ирихьат маркиз щIалэр. Королыр абы гумащIэ къыхуэхъури каретэми иригъэтIысхьащ, ди нэгузыужьым къыхыхьэ, жиIэри.

Джэдури гуфIащ, Iуэхур зэрыхуейм хуэдэу хъурти, икIи каретэм и пэм иувэри нэжэгужэу щIэпхъуащ. Здэжэм, абы къелъагъу мэкъумэшыщIэ гуп мэкъу еуэу губгъуэм иту.

— Ей, Тхьэм и нэфI зыщыхуэнхэ,- жи абы жэрыжэм тету,- мы губгъуэр маркиз де Къэрэбас ейуэ мо королым жевмыIэмэ, фэ псори, дэлэн дэлъхьэм хуэдэу, цIыкIу-цIыкIуу фаупщIэтэнущ! Зыщывмыгъэгъупщэ ар!

Абы хэту пащтыхь каретэр къос, королым и щхьэр кърегъэжри, щIоупщIэ:

— Хэт и мэкъу мы пывупщIыр? –жи.

— Маркиз де Къэрэбас и мэкъущ!-зыжьэу къыжраIэ мэкъуауэхэм: ахэр джэдум и псалъэм Iейуэ игъэшынат.

— Iау, маркиз, сыту щIапIэ гъуэзэджэр уиIэ! – егъэщIагъуэ королым.

— Пэжщ, тепщэ, мы губгъуэм гъэ къэс мэкъу дэгъуэ къытокI,-жи маркизым Iэдэбу.

АпщIондэху джэдур жэм-лъэурэ, жэм-лъэурэ къелъагъу цIыху гуп гуэдз къахыу губгъуэм иту.

— Ей, Тхьэм и нэфIыр зыщыхуэнхэ,-жи, маджэ ар,- мы гъавэр маркиз де Къэрэбас ейуэ мо королым жевмыIэмэ, фэ псори, дэлэн дэлъхьэм хуэдэу, цIыкIу-цIыкIуу фаупщIэтэнущ.

Дакъикъэ дэмыкIыу королыр къосри, мы гуэдз къахыр зейм щIоупщIэ.

— Маркиз де Къэрэбас и гъавэщ!-жаIэ гуэдзыххэм.

Королыр аргуэру маркизым и хэхъуэм щыгуфIыкIащ.

Джэдури мажэ каретэм ипэ иту, зыхуэзэ псоми унафэ яхуещI жаIэн хуеймкIэ: «мыр маркиз де Къэрэбас и унэщ», «мыр маркиз де Къэрэбас и жыг хадэщ»…

Королым хуэмыухыу егъэщIагъуэ маркиз щIалэм и беягъэр.

Ауэрэ икIэм икIэжым джэдур нос уардэ унэ дэгъуэ гуэрым и куэбжэм. Мыбы щыпсэурт иныжь цIыхушх гуэр. Абы нэхъ иныжь бей мы дунем теттэкъым. Пащтыхь каретэр къызэрыкIуа щIыр псори абы ейт.

Джэдум нэхъапэм зригъэщIат а иныжьыр зищIысри, абы и къарур зыхэлъри; иджы куэбжэIутхэм йолъэIу я зиусхьэным деж щIагъэхьэну. Сэ сыблэкIыфынукъым, жи, абы хуэфащэн пщIэ хуэзмыщIу.

ЦIыхушхым ар ирегъэблагъэ хабзэкIэ, цIыхушхым хэлъынкIэ хъу хабзэмкIэ, икIи тIэкIу зыгъэпсэху къыжреIэ.

— Сэ зэхэсхащ,-жи джэдум,-уэ сыт хуэдэ хьэкIэкхъуэкIи зыпщIыфу. Псалъэм папщIэ, аслъэн е пыл зыпщIыф хуэдэу…

— ЗызощIыф!- къыжьэхолъэ абы иныжьыр.- Ар уи фIэщ хъун щхьэкIэ иджыпсту зысщIыни аслъэн. Къеплъыт!

Аслъэныр щилъагъум, джэдур щтэри, псыкъежэхыпIэ бжьамийм зридзри, напIэ дзыгъуэм дэжеящ унащхьэм – ар гугъут икIи шынагъуэт: шырыкъу зыщыгъ джэдум дежкIэ тынштэкъым кхъуэщын джафэм къыщикIухьыныр.

Иныжьыр и сэфэтым ихьэжа нэужьщ джэдур унащхьэм къыщехыжар, икIи бысымым зыхуиумысыжащ щтэуэ лIэ зэрыпэтамкIэ.

— Абы нэмыщIкIи зэхэсхащ,-жи джэдум,-ауэ ар си фIэщ хъункIэ Iэмал иIэкъым – уэ нэхъ псэущхьэ цIыкIу дыдэхэм хуэди зыпщIыфу. Псалъэм щхьэкIэ дзыгъуэ зыпщIыфу. Пэжыр бжесIэнщи, апхуэдэ къэхъункIэ Iэмал имыIэу къызолъытэ сэ.

— IохоIу! КъэхъункIэ Iэмал имыIэу, жоIэ? – къыкIэлъыщIоупщIэ иныжьыр. – Мыдэ къаплъэт-тIэ!

А напIэзыпIэм иныжьыр дзыгъуэ мэхъу. Дзыгъуэжь цIыкIум унэ лъэгум къыщижыхьу щIедзэ, арщхьэкIэ джэдуухъужьыр – джэдур сыт щыгъуи джэдукъэ! – кIэлъыщIопхъуэ абыи, къеубыдри зыIуредзэ

Мис а зэманым королым блэж пэтрэ, гу лъетэ уардэ унэ дэгъуэми, абы щIыхьэну игу къокI.

Джэдум къызэхех лъэмыж къэтэджым къытехьа каретэм и шэрхъиплIым къаIэта Iэуэлъауэр, къапожьэри королым жреIэ:

— Неблагъэ, зи щIыхь ин, маркиз де Къэрэбас и уардэ унэм! – жери. – ДынолъэIу!

— Iау, зиусхьэн маркиз! – егъэщIагъуэ королым. – Мы уардэ унэри ууей? Мы пщIантIэмрэ мыбы дэт псэуалъэхэмрэ нэхъ дахэ къыпхуэгупсысынкъым. Мыр пащтыхь унэ дыдэщ! НакIуэт, хъунумэ, и кIуэцIыр зыхуэдэми девгъэплъыт.

Маркизым и Iэр принцессэ дахэм хуешийри, королым яужь иту ирешажьэ – ар хабзэкIэ япэ итыпхъэтэкъэ.

Щыри зэгъусэу залышхуэ гуэрым щIохьэ – абы пщыхьэщхьэшхэм ирихьэлIэу Iэнэ гъуэзэджэ къыщаухуат. А махуэм цIыхушхым и ныбжьэгъухэр къригъэблагъэрт, ауэ королыр щыхьэщIэу щызэхахым, къыщIыхьэну къракуакъым.

Зиусхьэн де Къэрэбас Iэдэб дахэу хэлъым королыр дахьэхат, ипхъури зэрыдахьэхам хуэдабзэу. Хъыджэбзыр хьэщыкъ хъупат.

ИтIанэ зи щIыхь иным къыгурымыIуэнкIэ Iэмал иIэт маркизым и щIапIэ дэгъуэхэм я уасэр – бжьитху-бжьих ирифа нэужь, абы жеIэ:

— Си малъхъэ ухъуну ухуеймэ, зиусхьэн маркиз, псалъэ жыIи зэфIэкIащ. Сэ сыарэзыщ.

Маркизым Iэдэб дахэкIэ королым щхьэщэ хуещI, пщIэ къысхуэпщIащи Тхьэр арэзы къыпхухъу, жыхуиIэу. А махуэ дыдэми хьэгъуэлIыгъуэр ящIри, щхьэлтетым и къуэм принцессэр къешэ.

Шырыкъу зыщыгъ джэдуухъур къулыкъущIэшхуэ хъури дзыгъуэ ещэн щигъэтыжащ – кIуэ зэштегъэу хуэдэу зэзэмызэххэ къиубыд мыхъумэ, шхынкIэ щымыгугъыу.

ЗэзыдзэкIар Нало Заурщ

Кот в сапогах

Один мельник, умирая, оставил трем своим сыновьям мельницу, осла да кота. Братья наследство сами поделили, в суд не пошли: жадные судьи последнее отберут. Старший получил мельницу, средний — осла, а самый младший — кота. Долго не мог утешиться младший брат: жалкое наследство ему досталось.

— Хорошо братьям, — говорил он. — Заживут они вместе, будут честно на хлеб зарабатывать. А я? Ну, съем кота, ну, сошью рукавицы из его шкурки. А дальше что? С голоду помирать?

Кот эти слова услышал, но виду не подал, а сказал:

— Хватит горевать. Дайте мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы легче было ходить по лесам и полям, и вы увидите, что не так уж вас обидели, как вам сейчас кажется.

Хозяин сделал все, как велел кот. И едва кот получил все необходимое, как быстро обулся, перекинул через плечо мешок и отправился в ближайший заповедный лес.

Из мешка, в котором находились отруби и заячья капуста, кот устроил хитрую западню, а сам, растянувшись на траве и притворившись мертвым, стал поджидать добычу. Долго ждать ему не пришлось: какой-то глупый молодой кролик сразу же прыгнул в мешок. Кот, недолго думая, затянул мешок и отправился в королевский дворец. Когда кота ввели в королевские покои, он отвесил королю почтительный поклон и сказал:

— Ваше величество, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса (такое имя выдумал он для своего хозяина). Мой господин велел мне преподнести вам этот скромный подарок.

— Поблагодари своего господина, — ответил король, — и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие.

Через несколько дней кот отправился на поле и снова расставил свою ловушку. На этот раз ему попались две жирные куропатки. Он проворно затянул шнурки на мешке и понес их королю. Король с радостью принял и этот подарок и даже приказал наградить кота. С тех пор так и повелось: кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином. И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, прекрасной принцессой, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. Кот сразу же побежал к своему хозяину.

— Хозяин, если вы послушаетесь моего совета, — сказал кот, — то считайте, что счастье у вас уже в руках. Все, что от вас требуется, — это пойти купаться на реку, в то место, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне. Хозяин послушно исполнил все, что посоветовал кот, хоть он совсем и не понимал, для чего все это нужно. Как раз, когда он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног кинулся к карете и закричал:

— Сюда! Скорее! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!

Король, услышав эти крики, приоткрыл дверцу кареты. Он сразу же узнал кота, который так часто приносил ему подарки, и сейчас же послал своих слуг выручать маркиза де Карабаса. В то время, как бедного маркиза вытаскивали из реки, кот рассказал королю, что во время купания у его господина воры украли всю одежду. (На самом же деле хитрец припрятал бедное платье хозяина под большим камнем).

Король немедленно приказал принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Все вышло как нельзя лучше. Король отнесся к сыну мельника очень ласково и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Да и королевской дочери юноша приглянулся. Уж очень королевское платье было ему к лицу. Кот, радуясь, что все идет, как он задумал, весело побежал перед каретой. По дороге он увидел крестьян, косивших на лугу траву.

— Кому принадлежит этот луг?

— Страшному людоеду, который живет в замке, — ответили косари.

— Сейчас сюда приедет король, — крикнул кот, — и если вы не скажете, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на мелкие кусочки!

Тут как раз подъехала королевская карета и король, выглянув из окна, спросил, кому принадлежит этот луг.

— Маркизу де Карабасу! — ответили в один голос косари, испуганные угрозами кота. Сын мельника не поверил своим ушам, зато король остался доволен и сказал:

— Дорогой маркиз! У вас замечательный луг!

А между тем кот бежал все дальше и дальше, пока не увидел жнецов, работающих в поле.

— Кому принадлежит это поле? — спросил их кот.

— Страшному людоеду, — ответили они.

— Сейчас сюда приедет король, — опять крикнул кот, — и если вы не скажете, что это поле принадлежит маркизу де Карабасу, вас изрубят на мелкие кусочки!

Через минуту к жнецам подъехал король и спросил, чьи это поля они жнут.

— Поля маркиза де Карабаса, — был ответ.

Король от удовольствия захлопал в ладоши и сказал:

— Дорогой маркиз! У вас замечательные поля!

А кот все бежал и бежал впереди кареты, и всем, кто попадался навстречу, велел говорить одно и то же: «Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса…»

И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка, где жил очень богатый и страшный людоед, тот самый, которому принадлежали все земли, по которым проехала королевская карета.

Кот заранее разузнал все об этом великане. Его сила была в том, что он мог превращаться в различных зверей — слона, льва, мышь…

Кот подошел к замку и попросил допустить его к хозяину.

Людоед принял кота со всей учтивостью, на какую был только способен: ведь он никогда не видел, чтобы кот разгуливал в сапогах, да еще и говорил человеческим голосом.

— Мне говорили, — промурлыкал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, скажем, в льва или слона…

— Могу! — засмеялся людоед. — И, чтобы доказать тебе это, сейчас же обернусь львом. Смотри же!

Кот так испугался, увидев перед собой льва, что в мгновение ока взобрался на крышу прямо по водосточной трубе. Это было не только трудно, но даже и опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по гладкой черепице. Лишь когда великан вновь принял свое прежнее обличие, кот спустился с крыши и признался людоеду, что едва не умер от страха.

— А еще меня уверяли, — сказал кот, — но этому-то я уж никак не поверю, что будто бы вы можете превратиться даже в самых маленьких животных. Например, обернуться крысой или мышкой. Должен признаться, что считаю это совершенно невозможным.

— Ах, вот как! Считаешь невозможным? — заревел великан. — Так смотри же!

В то же мгновение великан превратился в очень маленькую мышку. Мышка проворно побежала по полу. И тут кот, на то ведь он и кот, кинулся на мышку, поймал ее и съел. Так и не стало страшного людоеда.

Тем временем король проезжал мимо прекрасного замка и пожелал посетить его.

Кот услышал, как на подъездном мосту стучат колеса кареты, и выбежал навстречу королю.

— Милости просим пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! — сказал кот.

— Неужели и этот замок тоже ваш, господин маркиз! — воскликнул король. — Трудно представить себе что-нибудь более красивое. Это настоящий дворец! А внутри он наверное еще лучше, и если вы не возражаете, мы сейчас же пойдем и осмотрим его.

— Король пошел впереди, а маркиз подал руку прекрасной принцессе.

— Все втроем они вошли в великолепную залу, где был уже приготовлен отменный ужин. (В тот день людоед ждал в гости приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке король.)

Король был так очарован достоинствами и богатством маркиза де Карабаса, что, осушив несколько кубков, сказал:

— Вот что, господин маркиз. Только от вас зависит, женитесь вы на моей дочери или нет.

Маркиз обрадовался этим словам еще больше, чем неожиданному богатству, поблагодарил короля за великую честь и, конечно же, согласился жениться на прекраснейшей в мире принцессе.

Свадьбу отпраздновали в тот же день.

После этого кот в сапогах сделался очень важным господином и ловит мышей только для забавы.

Автор: Шарль Перро